VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FLUID FESTIVAL OF COPENHAGEN

§1 Navn, hjemsted og formål


Stk. 1                                          

Foreningens navn er “Fluid Festival of Copenhagen”.

Foreningens binavn er “A celebration of Women, Gender Queers and Non-Binary Identities”.


Stk. 2
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens postadresse besluttes af bestyrelsen.


Stk. 3
Foreningens formål er at hylde kvinder, gender queers og ikke-binære identiteter.Formålet kan blandt andet, men ikke alene, søges opfyldt ved at igangsætte og facilitere, drive og finansiere, alene eller i samarbejde med interessenter: en årligt tilbagevende festival i København. Festivalen forventes at rumme bl.a. en musikscene, en aktivistisk debatscene og en kunstnerisk platform. Fokus er på kvinder, gender queers og non-binære identiteter, hvilket udtrykkes i ambitionen om en 100% scenerepræsentation af disse identiteter.

 

Samtaler, workshops og offentlige arrangementer, der fremmer indsigt om kvinder, gender queers og ikke-binære identiteter, arbejder for ligeværd og for retten til selv at definere, hvem og hvad man er, såvel i Danmark som i udlandet.

Foreningen har opmærksomhed på inddragelse af følgende SDG-mål:

 • 5 – ligestilling mellem kønnene

 • 10 – mindre ulighed

 • 12 – ansvarligt forbrug og produktion

 • 17 – partnerskaber for handling

 

Stk. 4

Idet foreningens primære formål er at hylde kvinder, gender queers og non-binære identiteter i Danmark, kan bestyrelsen beslutte at lade foreningen deltage i internationale, herunder særligt Nordiske og Europæiske aktiviteter og projekter, der også tjener til opfyldelse af foreningens formål.

Stk. 5

Foreningen kan med fuldt eller delvist ejerskab etablere et selskab, der har til formål at etablere, drive og eller gennemføre aktiviteter, der medvirker til at opnå foreningens formål, og/eller indgå aftaler med andre virksomheder herom.

 

§2 Medlemskab


Stk. 1

Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, herunder fonde, andre foreninger, offentlige og private virksomheder, danske eller udenlandske, der ønsker at medvirke til at opnå foreningens formål.


Stk. 2

Indmeldelse foregår ved skriftlig/elektronisk henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, hvis medlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne, således som disse er anført i vedtægterne, herunder § 1, og i øvrigt fastsættes af bestyrelsen.


Stk. 3

Medlemmet anses for optaget, når kontingent er registreret på foreningens konto.


Stk. 4

Et medlem kan til enhver tid udmelde sig skriftlig/elektronisk. Udmeldelse skal ske til bestyrelsesforpersonen.


Stk. 5

Bestyrelsen kan ved 4/5 majoritetsbeslutning ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål, hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller som i øvrigt ikke overholder vedtægterne.


Stk. 6

Et medlem, der tidligere har været medlem, men som jf. vedtægternes §2 Stk. 5 er blevet ekskluderet af foreningen, kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling. Anken har ikke opsættende virkning.


Stk. 7

Bestyrelsen kan tildele privatpersoner medlemskab af foreningen, såfremt disse på særlig måde har betydning for at opnå opfyldelse af foreningens formål (”Æresmedlemmer”). Æresmedlemmer har ikke stemmeret, men kan vælges til bestyrelsen og har som bestyrelsesmedlemmer samme stemme- og andre rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer af bestyrelsen. 

 

§3 Kontingent og andre indtægter

 

Stk. 1

Medlemmer opkræves et årligt medlemskontingent. Kontingentets størrelse, der efter bestyrelsens forslag kan differentieres for forskellige typer af medlemmer, fastsættes af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.


Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter administrativ metode, hvorved kontingent opkræves.


Stk. 3

Foreningen kan modtage tilskud til drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens formål fra danske og udenlandske, private og offentlige bidragsyder, herunder fonde og andre foreninger samt fra det offentlige.


Stk. 4

Foreningen kan drive kommerciel virksomhed med henblik på at finansiere drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens formål.

 

§4 Generalforsamlingen

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Dato, tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne skriftligt/elektronisk senest 4 uger før generalforsamlingen. En endelig dagsorden med beskrivelse af fremsendte forslag skal udsendes skriftligt/elektronisk senest 8 dage før generalforsamlingen.


Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere at have erlagt kontingent senest 8 dage inden generalforsamling.


Stk. 4

Fuldmagter meddeles bestyrelsen af fuldmagtsgiver forud for generalforsamlingen. Fuldmagter skal eksplicit være udstedt til et medlem. Et medlem kan maksimalt holde 5 fuldmagter. Der kan desuden angives instrukser for fuldmagtens anvendelse i forhold til dagsorden. Dirigenten vurderer i tvivlstilfælde suverænt fuldmagtens gyldighed.


Stk. 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 • Forpersonens beretning

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt meddelelse om decharge til den afgående bestyrelse

 2. Behandling af indkomne forslag

 3. Fastsættelse af kontingent

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter

 • Valg af revisor, samt suppleant herfor

 1. Eventuelt

 

Stk. 6

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for den ordinære generalforsamling.


Stk. 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en majoritet på over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller, når mindst 1/3 eller 3/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor forpersonen, afhængigt at bestyrelsen størrelse. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.


Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af foreningen. En direktør må være medlem af bestyrelsen.

 

§7 Bestyrelsen

 

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Som medlemmer kan alene vælges personer, hvis kompetencer kan medvirke til at opnå opfyldelse af foreningens formål.


Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 3 år ad gangen, dog således, at den bestyrelse, der vælges på stiftende generalforsamling i 2021, først er på valg med 1/3 i år 2023, 1/3 i 2024 og 1/3 i 2025. Genvalg er muligt.


Stk. 3

Konstituering foregår på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, således at der vælges en forperson, næstforperson og en kasserer.


Stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger og fastsætter i overensstemmelse hermed sin egen forretningsorden.


Stk. 5

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal (en majoritet på over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer), medmindre andet fremgår af vedtægterne.


Stk. 6

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som forpersonen finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 7 dages varsel.


Stk. 7

Det påhviler forpersonen at påse, at der føres beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder.


Stk. 8

Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan vedtage at tildele et eller flere medlemmer honorar for udførelse af særlige opgaver. 


Stk. 9

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder et Advisory Board bestående enkeltpersoner / repræsentanter for organisationer, virksomheder eller foreninger, der kan inddrages i væsentlige udviklingsfaser, tiltag og strategier. Det tilstræbes, at Advisory Board består af fagpersoner indenfor hhv. jura, klima /bæredygtighed, PR /Marketing, kommunikation, identitets- og kønspolitik, samt menneskerettigheder.

 

§8 Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår starter ved foreningens stiftelse og løber indtil 31. december det efterfølgende år.


Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for, at der udarbejdes et årligt regnskab, der opfylder gældende lovgivning.


Stk. 3

Det påhviler foreningens kasserer at påse, at der føres regnskab og medlemsregister.

 

Stk. 4

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele Prokura.


Stk. 3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


 

§10 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§11 Opløsning

 

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk. 2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Stk. 3

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem medlemmerne og foreningen, skal søges løst ved mediation. Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole. 

 

Bestyrelsesforperson

Janne Juul                    

 

Bestyrelsesnæstforperson

Eva Bøggild

 

Kasserer

Jeanne von Haller Grønbæk

Scroll to Top